pozyskanie sponsora zawodów sportowych

Prawa sportowego sponsoringu

Organizując zawody sportowe warto jest szukać dodatkowych źródeł finansowania. Znalezienie firmy, która zdecyduje się na sponsoring, wiąże się jednak z pewnymi regulacjami ustalanymi w umowie. Jakie są zatem prawa i obowiązki zarówno strony sponsorującej, jak i sponsorowanej?

Prawa podmiotu sponsorującego

 • żądanie należytego wykonania czynności objętych umową oraz właściwego korzystania z udzielonych zezwoleń;
 • żądanie od sponsorowanego uznania, że umowa oparta na wzajemnym zaufaniu, wymaga lojalności i zachowania w tajemnicy informacji udzielanych przez sponsora;
 • klauzula konkurencyjna wymagająca, by sponsorowany nie uprawiał tej samej działalności na rzecz innego podmiotu;
 • domaganie się zezwolenia na korzystanie z własności intelektualnej i przemysłowej sponsorowanego (nazwa, godło, emblemat, symbol, know-how, znak towarowy, patent, wzory użytkowe i zdobnicze);
 • wybór osób trzecich w akcje sponsoringu;
 • współdziałanie przy wykonywaniu czynności sponsorowanych;
 • żądanie udzielenia stosownych informacji i sprawozdań z przebiegu czynności sponsorowanych oraz rachunkowych zestawień końcowych;
 • wypowiedzenie i odstąpienie od umowy;
 • udzielanie wskazówek pomocniczych w celu wykonania czynności sponsoringowych;
 • koordynacja sfery organizacyjnej sponsorowanego przedsięwzięcia;
 • kontrolowanie przebiegu działalności sponsorowanego oraz jej skuteczności.

Prawa podmiotu sponsorowanego

 • żądanie wypełnienia przez sponsora przyrzeczonych świadczeń;
 • żądanie zezwolenia na korzystanie z praw własności intelektualnej i przemysłowej sponsora;
 • zawieranie stosownych umów z osobami trzecimi;
 • żądanie zachowania przez sponsora dyskrecji co do osoby i aktywności sponsorowanego;
 • żądanie zachowania lojalności przez sponsora;
 • żądanie zachowania w tajemnicy informacji dostarczonych przez sponsorowanego w trakcie i po ustaniu aktu sponsoringu;
 • udzielanie informacji o cechach rzeczy dostarczonych przez sponsora;
 • klauzula konkurencyjna zabraniająca nawiązywania kontaktów sponsoringowych przez sponsora z innymi podmiotami (wyłączność przedmiotowa i terenowa) oraz zakaz rozwijania działalności konkurencyjnej w ramach własnej organizacji sponsora;
 • modyfikacja treści umowy, wypowiedzenie i odstąpienie od umowy.

Obowiązki podmiotu sponsorującego

 • wykonanie świadczeń zgodnie z umową sponsoringu;
 • udzielenie zezwolenia do korzystania przez podmiot sponsorowany ze swoich praw własności intelektualnej i przemysłowej;
 • wywiązanie się z obietnic w zakresie nagród, premii pieniężnych lub rzeczowych;
 • klauzula konkurencyjna nienawiązywania umowy sponsoringu z innymi podmiotami;
 • lojalność w stosunku do sponsorowanego oraz zachowanie w tajemnicy informacji uzyskanych w trakcie trwania umowy sponsoringu;
 • zawieranie umów towarzyszących, których partnerem jest podmiot sponsorowany;
 • zabezpieczenie własności podmiotu sponsorowanego, zawarcie ubezpieczeń osobowych, majątkowych, komunikacyjnych;
 • współdziałanie z podmiotem sponsorowanym w pełnym zakresie wykonania umowy.

Obowiązki podmiotu sponsorowanego:

 • współdziałanie ze sponsorem oraz upoważnionymi osobami trzecimi;
 • podejmowanie działań uwzględniających treść wskazówek sponsora;
 • osobiste wykonywanie uzgodnionych czynności;
 • przeznaczenie uzyskanych środków na wskazane cele;
 • ujawnianie danych sponsora (imię, przedmiot działalności, siedzibę sponsora, w formie bezpośredniej lub pośredniej) w toku wykonywanych czynności;
 • uczestniczenie w przedsięwzięciach, których celem jest podwyższenie renomy sponsora, stopnia jego popularności oraz zmierzające do zwiększenia jego obrotów;
 • udzielenie zgody na korzystanie przez sponsora ze swoich praw własności intelektualnej i przemysłowej;
 • osobisty udział w przedsięwzięciach publicznych organizowanych w ramach umowy sponsorskiej;
 • lojalność, dbałość o prestiż i pozycję prawno-majątkową sponsora;
 • zachowanie dyskrecji i tajemnicy;
 • klauzula konkurencyjna zakazująca nawiązywania umowy sponsoringu z innymi podmiotami;
 • zabezpieczenie przekazanych środków;
 • zawarcie ubezpieczenia majątkowego;
 • podjęcie określonych czynności przygotowawczych (harmonogram czynności);
 • bieżące udzielanie informacji sponsorowi, sporządzanie określonych sprawozdań oraz raportów finansowych;
 • informowanie o zmianach podmiotowych w następstwie zdarzeń prawnych.

Umowa sponsoringu jest umową nienazwaną, czyli nie posiada uniwersalnej regulacji prawnej. Stosunki prawne w dowolny sposób kreują i regulują strony, jednakże jej treść nie może być sprzeczna z obowiązującymi przepisami. Podjęcie decyzji innych niż uzgodnione w umowie wiąże się też z obowiązkiem poinformowania partnera kontraktu sponsorskiego o tychże działaniach. Z punktu widzenia organizatora zawodów sportowych, warto zatem się zastanowić, jakie zapisy byłyby interesujące dla potencjalnego sponsora, czerpiąc przy tym obopólne korzyści.

Źródło: Sporek, Tadeusz. 2007, Sponsoring sportu w warunkach globalizacji. Dylematy i wyzwania, Warszawa: Difin, s. 120-122.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz